خدا با اسم اعظم يا علي گفت         ملك در اولين دم يا علي گفت

عجب سري است در خلقت كه از خاك        چو برمي خواست ادم يا علي گفت 

عصا در دست موسي اژدها شد          كليم انجا مسلم يا علي گفت

مسيحا هم دم از اعجاز مي زد         ز بس بيچاره مريم يا علي گفت

محمد در شب معراج برخاست         به قصد قرب اعظم يا علي گفت

ز ليلي من شنيدم يا علي گفت      به مجنون هم رسيدم يا علي گفت

مگر اين وادي دارالجنون است           كه هر ديوانه ديدم يا علي گفت

چمن با ريزش باران رحمت             دعايي كرد و او هم يا علي گفت

نسيمي غنچه اي را باز مي كرد        به گوش غنچه كم كم يا علي گفت

مگر خيبر ز جايش كنده مي شد          يقين انجا علي هم يا علي گفت

علي را ضربتي كاري نمي شد             گمانم ابن ملجم يا علي گفت

دلا باید که هردم یا علی گفت           نه هر دم بل دمادم یا علی گفت

که در روز ازل قالو بلا را            هر آنچه بود عالم یا علی گفت

محمد در شب معراج بشنید        ندایی آمد آنهم یا علی گفت

به هنگام فکندن داخل نار      خلیل الله اعظم یا علی گفت

مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا          که علی همیشه می زد در خانه گدارا

 

 التماس دعا


نویسنده : مختار ثقفي ، تاریخ : ششم مرداد 1392 ، ساعت : 10:20